» Debatforum » Cykling forbudt på cykelstien!
Del side:
Få nyhederne på mail
Søndag kl. 23
Luft: 5,1°
Vand: 7,2°
Læs mere om Jels IF her
Læs om Jels Lokalråds planer for Jels her
Afstemning

Er du involveret i frivilligt arbejde i Jels?


Ja

Nej

Nej, bor ikke i Jels
» Tidligere afstemninger

Debatforum

01/10-2017, kl. 16:20
Emne:

Cykling forbudt på cykelstien!

Forfatter:

Hanne Seeberg

Indlæg:

I samme sommer, som Ørstedvej får den ønskede cykelsti, blev der opsat skilte med "cykling forbudt" på den cykel-gangsti, hvor cykling har været tilladt i 25-30 år på Jels Vamdrupvej! - Hvilken holdning råder mon i kommunalbestyrelsen i forhold til "de bløde trafikanter"?? - Hverken Jørgen Lastein (medl. af udv. for Teknik og Miljø), Jørgen Bruun (udv.fmd) eller Anders Pedersen (udv.for Sikker Trafik i Vejen komm.) har kunnet give en fornuftig forklaring på dét spørgsmål! - Trafikken på Jels Vamdrupvej er i hverdagen præget af de store biler - rutebiler og mega-store lastbiler - ofte med anhænger - som kommer ind fra Koldingvejen og skal samme vej tilbage. Man kan snart blive noget klemt!! Kan andre mon se det meningsfulde i tiltaget? spør' Hanne Seeberg


05/10-2017, kl. 17:59
Forfatter:
Preben Hansen
Kommentar:

Hej Hanne.
Nej! Der er ingen mening i at nedprioritere en velfungerende cykel gangsti, der sikrer de bløde trafikanter. Og det er faktisk skræmmende at det bliver mødt med så megen politisk ligegyldighed.
Jeg bor også ud til Jels Vamdrupvej. Den tunge trafik er stigende. Der kører tons tunge lastbiler gennem byen, både nat og dag. De fleste er udenlandske, som bare kører gennem byen , uden et ærinde.
Det skyldes at deres GPS sender dem gennem byen, i stedet for udenom, fordi deres GPS er sat til at tage den nærmeste vej. Og den nærmeste vej til Kolding, syd og østfra er gennem byen.
Af og til, ser vi også, at de kører mod Tønder. Det er så den nærmet omvej.
Og da Jels Vamdrupvej er forholdsvis smal til denne trafik, og i forvejen er meget trafikeret, om morgenen af trafikanter på vej på arbejde, omkring skolestart, skabes der nogle farlige situationer for skolebørn og andre cyklister, som ofte bliver presset af de store biler, fordi de sjældent holder tilbage for modgående, men i stedet presser cyklisterne.
En genåbning af cykel gangstien på Jels Vamdrupvej vil afhjælpe mange af disse farlige situationer.
Det optimale ville selvfølgelig være, at forbyde gennemgående lastbiltrafik gennem byen, men det kræver flere instanser med i spillet. Det hurtigste og billigste ville være, at fjerne cykling forbudt skiltet. Stien er der jo.
Den eneste grund til, at cykel/gangstien er blevet nedprioriteret til et fortov, kun for gående, er at Vejen Kommune kan spare at rydde, for sne og is, på en ca. 200 meters strækning. De kører vejen alligevel, da de rydder de første 150 meter fra søen op til nr. 20. Derefter kører de ude på vejen, med børsterne hævet, men stadig snurrende, indtil de kommer på den anden side af Golfvej. Der er der nemlig en Cykel Gangsti, som kommunen skal rydde for sne og is.
Endnu et eksempel på kommunale besparelser, uden mening.

Hilsen
Preben Hansen

12/10-2017, kl. 10:26
Forfatter:
Jørgen Lastein
Kommentar:

Politisk ligegyldighed,,, det er nemt at kaste rundt med skrevne ord Preben..,:)
Jeg arbejder med opgaven istedet. Fik Jels Vamdrupvej på dagsorden, i Teknik og Miljø, i kan se det på dagsorden punkt 195, under teknik og miljø 2016, for jeg syntes jo også det var en vigtig indfaldssti, som i 20-25 år er blevet ryddet for sne, og nu ikke længere, grundet de nye regulativer, som ikke Vejen Kommune, bare lige har fundet på, og nedprioteret.. Det har faktisk gjort at Kommune skal vedligeholde 100000 m mere, med en udgift på 350.000 kr, det finder vi normalt ikke bare lige på... det er udstukket med de nye regulativer.
Jeg har vedhæftet noget af dagsorden fra mødet.
MVH Jørgen Lastein

Vinterregulativet har ca. 130 grundejere fået pligt til at udføre vinterbekæmpelses
vintertjeneste på fortovsstrækninger, som kommunen tidligere har foretaget. Vejen Kommune har i samme
forbindelse overtaget vintertjenesten på ca. 537 strækninger og skal i alt drifte ca. 10.000 meter mere end tidligere.
Generelt er der få henvendelser om tvivl eller utilfredshed med de forpligtigelser, som grundejerne har.
En af strækningerne, hvor vintertjenesten fremover skal forestås af grundejeren, er en ca. 350 meter fortovsstrækning
langs Jels Vamdrupvej. Strækningen er en 1,5 meter bred fortovsstrækning med 11 ejendomme. Den ene ejendom
er en ubebygget parcel med ca. 150 meter fortov. På vedlagte kortbilag fremgår med grøn farve, hvor Vejen
Kommune forestår vintertjeneste.
Ejeren af ejendommen Jels Vamdrupvej 26 har oplyst, at fortovsstrækningen i mange år har fungeret som
dobbeltrettet fællessti for fodgængere og cyklister med ærinde fra Jels Skovvej til Jels by og Jels sø. Ønsket er
derfor, at stien opgraderes til cykel-/gangsti snarest muligt - vedlagt som bilag. Fortovet har ikke været skiltet som
fællessti.
Det nuværende stisystem er afmærket som sti fra Jels Skovvej til Golfvej.
Ved Golfvej er der skiltet med ”forbud mod cyklister” på fortovsstrækningen, og cyklister er derfor henvist til Jels
Vamdrupvej. Skiltet er opsat i tidligere Rødding Kommunes tid.
Jels Vamdrupvej ligger i byzone med hastighedsbegrænsning på 50 km/t, og på strækningen er trafikreguleret med
hastighedsdæmpende bump.
En ændring fra fortov til sti vil betyde, at fortovet skal udvides og der skal anlægges en sti, der lever op til reglerne for
en dobbelt rettet sti. Et ønske om en sådan ændring vil betyde, at strækningen skal medtages som stiønske og
indgå i den samlede prioritering herfor.
Det er ubekendt, hvor mange andre steder i kommunen, der findes tilsvarende eksempler.
Det vurderes, at der ikke er trafiksikkerhedsmæssige problemer i, at fortovet langs Jels Vamdrupvej beholder status
som fortov. Eksemplet giver heller ikke anledning til, at vinterregulativet revideres eller ændres.
Sagsfremstilling til mødet i Udvalget for teknik og miljø den 22-08-2016:
Den 31. december 2014 trådte den nye lov om offentlige veje m.v. i kraft med hensyn til ændrede regler for
glatførebekæmpelse, renholdelse og snerydning af fortove, stier, veje med mere. Den nye lov betød, at Vejen
Kommune skulle revidere det gældende vinter- og renholdelsesregulativet fra 2010.
Vejen Kommune har ansvaret for vintervedligehold af ca. 1.270 km offentlige veje, 160 km stier/fortove og 134 km2
parkerings- og torvepladser. I perioden 15. oktober til 15. april hvert år overvåges vejnettet døgnet rundt, så
glatførebekæmpelse og snerydning kan udføres i rette tid.
Vinteren fra den 15. oktober 2015 til 15. april 2016 var det den første vinterperiode, hvor vintertjenesten blev udført i
forhold til det nye vinter- og renholdelsesregulativ (vinterregulativ), som Byrådet godkendte den 10. november 2015.
Vinterregulativet er tilpasset Vejlovens nye regler om grundejeres pligt til at glatførebekæmpe og snerydde
kommunens fortove, gågader, pladser, torve og stier. Regulativet gælder i områder, der er byzone i forhold til lov om
planlægning. Hvis regulativet skal værende juridisk gældende i byer eller byområder, der har landzonestatus, skal
der træffes beslutning om, at regulativet også skal være gældende i disse afgrænsede områder, og der skal være
en oplistning af de konkrete landzoneområder, hvor regulativet også skal være gældende. I mange byer er der inden
for den bymæssige bebyggelse områder med landzonestatus. I disse områder har grundejerne også tidligere haft
ansvar for snerydning og renhold på fortovsstrækningerne ved deres ejendomme. I vinteren 2015/2016 har Vejen
Kommune udført vintertjenesten i henhold til regulativet.
Konsekvenserne af det nye regulativ er, at ca. 130 grundejere har fået pligt til at vinterbekæmpe ca. 6.000 m fortov,
som de ikke tidligere har passet. Vejen Kommune har overtaget ca. 16.000 m fortov, fordelt på ca. 537 strækninger,
som kommunen ikke tidligere har passet. Herudover har kommunen fået mange korte strækninger på det fortovsnet,
som kommunen tidligere har passet, fordi de lange strækninger er delt i strækninger, hvor grundejerne har fået
pasningspligten. Netto har kommunen fået ansvar for ca. 10.000 m fortov fordelt på ca. 400 strækninger

12/10-2017, kl. 14:10
Forfatter:
Jørgen Lastein
Kommentar:

Men til Hanne, men det er klart, at vi skal arbejde på at få den opgraderet til en cykelsti, det har jeg arbejdet for, og vil forsætte med dette.


Hilsner fra Jørgen

12/10-2017, kl. 23:15
Forfatter:
Preben Hansen
Kommentar:

Hej Jørgen

Nu kan jeg ikke se, at der er brugt sætningen "fundet på", nogen steder. Jeg har kaldt det kommunale bespareler uden mening. Og jeg ved ikke, om det er at kaste om sig med ord, at gøre opmærksom på et problem, du har mulighed for at gøre noget ved? Det er jo forskellen på dig og mig.
Og agte at gøre noget, som kun ender med ord, er vist ikke meget bedre? Det giver ingen resultat.
De mange tal og referater giver kun en forklaring, ingen cykel/gangsti. Der er stadig en skilt i begge ender, der forbyder cykling. Skolebørn og andre cyklister skal stadig færdes blandt tung og let trafik, mit i myldretiden, på en af de mest befærdede veje i byen. Og cyklister kan stadig føle sig klemt med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, hvis bilisterne ikke giver plads.
Derfor vil jeg gerne spørge direkte: Nu er du byens repræsentant i byrådet, for et parti, der har magt majoriteten i kommunen.
Hvad vil du gøre ved det?

Hilsen
Preben Hansen

13/10-2017, kl. 09:02
Forfatter:
Jørgen Lastein
Kommentar:

Hej Preben

Det nye vinter /renholdes regulativ er et landsdækkende, som Vejen Kommune skal lave regler efter.

Kommunen/byrådet har ikke "opfundet" dette.

Det er har gjort at der på nogle strækninger, er blevet overgivet til nye lodsejer at vedlige holde.
Men det betyder også at Vejen Kommune gør det nu for andrere lodsejer, netto10 km mere fortov har kommunen fået at rydde, især hjørnegrunde.
udgift 350000 kr til Kommunen, så din på stand om at det er en nedpriotering, passer ikke.
Staten har villet ensrette dette område, som også er blevet lavet sammen med Politiet.

Men der har faktisk i alle årene stået et skilt, tæt på den gamle Jeppesen, om at der ikke må cykles videre på Vamdrupvejstien, det er jo ikke nyt.

Det er bare blevet blandet sammen med det nye regulativ, om ikke at vinter vedligeholde mere.

Preben det optimale er at der bliver lavet en cykel/gangsti. Og det er det der skal arbejdes på.

MVH Jørgen

13/10-2017, kl. 12:09
Forfatter:
Jørgen Lastein
Kommentar:

Hej Igen Preben.

Dit spørgsmål om hvad jeg vil gøre ved opgaven, med Vamdrupvej, det samme som jeg fik gjort med Cykelstien til Grønnebæk, den nye Sti på Ørstedvej.

Få det på en dagsorden, og i et samarbejde med Lokalrådet Jels og grundejere foreninger, og derefter få opbakning i Byrådet.

MVH Jørgen Lastein
Medlem af Vejen Byråd


13/10-2017, kl. 13:47
Forfatter:
Preben Hansen
Kommentar:

Hej Jørgen

Det lyder fornuftigt.
Men det behøver ikke at tage lige så lang tid.

Hilsen
Preben Hansen

Kommenter indlæg
Udfyld felterne herunder og klik på »Kommenter indlæg«.

For at din kommentar kommer på jels.dk, skal du selv aktivere kommentaren, via den e-mail som du vil modtage indenfor 5 minutter efter du du har klikket på »Kommenter indlæg«.

Forfatter:

E-mail:
E-mail adressen bliver ikke vist if. med din kommentar.Kommentar:


Spam-check:Bemærk: Misbrug eller stødende kommentarer vil medføre slettelse af kommentaren, samt anmeldelse til din internetudbyder.Kommende aktiviteter

20/11: Biograftur Rød...
20/11: Strikke-Café
21/11: SuperBrugsen å...

» Flere aktiviteter
Seneste debatter

15/11: Forkert dato f...
10/11: Postbutik/indl...
08/10: Jels idrætsfor...

» Flere debatter
Gratis golf for unge - læs mere her
Besøg Jels Bilers website her
Seneste lopper

18/11: Spinlon nederdel
18/11: Bonderøvs nede...
18/11: Bonderøvs kjol...

» Flere lopper
Jels - Nyheder, billeder og debat på Facebook
Seneste opslag

10/11: 2 lejligheder...
08/11: Andelsbolig sæ...
06/11: Lejlighed søges

» Flere opslag
Copyright © 2002-2018 Pro-Plan Interaktiv A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
[ Kontakt jels.dk | Copyright & rettigheder ]